Phonero kjøper Ventelo

 Mobiltelefoniselskapet Phonero, hvor Kistefos er største eier, blir tre ganger så stort etter oppkjøpet av konkurrenten Ventelo.

 

– Med over én milliard kroner i omsetning blir vi en betydelig aktør og den største utfordreren til Telenor på mobil i bedriftsmarkedet, sier administrerende direktør Thore Berthelsen i Phonero.

Helt siden oppstarten i 2008 har Phonero spist andeler av det norske bedriftsmarkedet. Nå tar selskapet et stort jafs ved å kjøpe den mer enn dobbelt så store konkurrenten Ventelo.

– Vi er i en bransje som krever høyt volum for å skape god lønnsomhet. Oppkjøpet sikrer at vi raskt får et mye større volum, sier Berthelsen.
EN GOD MATCH
Han mener Phonero og Ventelo, som begge ligger i Kristiansand, passer godt sammen.

– Selskapene utfyller hverandre. Ventelo har hatt stor suksess i offentlig sektor, Phonero i privat sektor. Ventelo er god på teknologi og egenproduserte tjenester, Phonero på kundeapplikasjoner og telefoniløsninger. Jeg ser fram til å jobbe sammen med Ventelo-teamet for å skape enda bedre produkter og tjenester for kundene våre, sier Berthelsen.

Etter samtaler gjennom det siste halvåret, og intense forhandlinger i juni, ble partene enige like før helgen. Overtakelsesdato er satt til 31. august.

– Ambisjonen har alltid vært å vokse. Ventelo representerer vårt først oppkjøp av mobilkunder. Fremover skal vi fortsatt vokse organisk, mens vi ser etter nye muligheter for oppkjøp, sier Berthelsen.
FORNØYD EIER
Phoneros hovedaksjonær Kistefos AS garanterer for egenkapitalbehovet i forbindelse med transaksjonen og vil eie i underkant av 60% av Phonero etter oppkjøpet. Kistefos AS er godt fornøyd med utviklingen i selskapet.

– Vi har vært fornøyd med investeringen i Phonero så langt og er glade for å ta del i at Phonero nå tar steget fra organisk til strategisk vekst. Kistefos har vært aktive med IT og Telekom investeringer i mange år og dette er et selskap som passer godt inn i vår portefølje. Sammen med ledelsen griper vi nå muligheten til å skape en sterk utfordrer i det norske telemarkedet, sier investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos.
FORNØYD SELGER
Phonero kjøper Ventelo av Broadnet Holding, som er eiet av det internasjonale private equity-fondet EQT.

– Phonero og Ventelo skaper en sterk og offensiv utfordrer i det norske markedet. Selskapene står godt til hverandre, samtidig som vi er fornøyd med utviklingen i Ventelo. Selskapet er en av markedets fremste leverandører av mobil- og fasttelefoniløsninger i bedriftsmarkedet og til offentlig sektor. Selskapet har god lønnsomhet, et svært kompetent team, gode teknologiske løsninger og sterke markedsposisjoner. Det sammenslåtte selskapet blir dermed en svært slagkraftig aktør, sier Anders Misund, styremedlem i Broadnet Holding og leder av EQT Partners AS i Norge.

DNB Markets, Steinvender, Selmer og EY har vært Phonero sine rådgivere i prosessen.
Om Ventelo
Ventelo er en av Norges ledende leverandører av komplette fasttelefoni- og mobiltelefoniløsninger til privat næringsliv og offentlig sektor. Ventelo AS har hovedkontor i Kristiansand og regionskontorer i Oslo, Trondheim, Bergen, og Kristiansand. Ventelo hadde driftsinntekter på 784 millioner kroner i 2013.

Om Phonero
Phonero ble etablert i 2008 og tilbyr gode og kostnadseffektive løsninger til bedrifter og offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand og regionskontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Selskapet hadde driftsinntekter på 318 millioner kroner i 2013.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

For mer informasjon, kontakt:

Administrerende direktør Thore Berthelsen i Phonero: 404 00 000 / thore.berthelsen@phonero.no

Investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos: 975 91 042

Partner Anders Misund i EQT: 995 75 353

Kistefos förlänger acceptfristen i erbjudandet till aktieägarna i TransAtlantic till den 23 maj

Kistefos har beslutat att förlänga acceptfristen i Erbjudandet till den 23 maj 2014 kl 17.00 för att ge aktieägare i TransAtlantic som ännu inte accepterat Erbjudandet ytterligare tid att göra det (vilket även är i linje med vad Aktiespararna förordat).

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till, och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Kistefos AS (”Kistefos”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 24 mars 2014 ett kontant budpliktsbud (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Rederi AB TransAtlantic (publ) (”TransAtlantic”). Acceptfristen i Erbjudandet löpte ut den 28 april 2014.

Vid acceptfristens utgång hade 6 838 339 aktier (varav 1 069 A-aktier och 6 837 270 B-aktier) lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 4,6 procent av aktierna och 2,9 procent av rösterna i TransAtlantic. Kistefos har även, sedan budplikt uppkom den 3 mars 2014, förvärvat totalt 2 583 712 aktier (samtliga B-aktier) i TransAtlantic, motsvarande cirka 1,7 procent av aktierna och 1,1 procent av rösterna, utanför Erbjudandet. Efter acceptfristens utgång innehar Kistefos, med dotterbolaget Viking Invest AS, sammanlagt 102 480 031 aktier (varav 4 938 435 A-aktier och 97 541 596 B-aktier), motsvarande cirka 69,3 procent av aktierna och 62,5 procent av rösterna i TransAtlantic. 1)

Kistefos har beslutat att förlänga acceptfristen i Erbjudandet till den 23 maj 2014 kl 17.00 för att ge aktieägare i TransAtlantic som ännu inte accepterat Erbjudandet ytterligare tid att göra det (vilket även är i linje med vad Aktiespararna förordat). Kistefos erbjuder 5,00 SEK kontant för varje aktie i TransAtlantic. Courtage utgår ej. Erbjudandehandling och anmälningssedel finns tillgängliga på Kistefos svenska hemsida för Erbjudandet (www.kistefos.se.) och på Remiums hemsida (www.remium.com). Kistefos förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet ytterligare och utbetalning av vederlag sker alltjämt veckovis under acceptfristen.

TransAtlantics styrelse har beslutat om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen godkändes vid årsstämman i TransAtlantic den 23 april 2014. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt är den 7 maj 2014. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 5,00 SEK per aktie.

Information om Erbjudandet

För mer information om Erbjudandet, se www.kistefos.se.

Ytterligare information

Frågor från media ställs till:

Christian Holme, Investeringsdirektör Kistefos AS

Tel: +(47) 23 11 70 00 / +(47) 97 48 83 38

E-post: christian.holme@kistefos.no

 

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 29 april 2014 kl 08:30.

Restriktioner

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Kistefos kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att någon direkt eller indirekt har överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Kistefos kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Kistefos och TransAtlantics kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Kistefos har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

for mer informasjon se www.kistefos.se


1) Kistefos kan komma att förvärva ytterligare aktier i TransAtlantic på marknaden.

Erbjudandehandling avseende Kistefos erbjudande till aktieägarna i TransAtlantic offentliggjord

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen och offentliggjordes idag.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till, och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Kistefos AS (”Kistefos”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 24 mars 2014 ett kontant budpliktsbud (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Rederi AB TransAtlantic (publ) (”TransAtlantic”).

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen och offentliggjordes idag.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgängliga på Kistefos svenska hemsida för Erbjudandet (www.kistefos.se.) och på Remiums hemsida (www.remium.com) och anmälningssedeln kommer även att distribueras till aktieägare i TransAtlantic vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 28 mars 2014.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 31 mars 2014 till och med den 28 april 2014. Utbetalning av vederlag kommer att ske veckovis under acceptfristen. Kistefos förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet.

Information om Erbjudandet
För mer information om Erbjudandet, se www.kistefos.se.

Ytterligare information
Frågor från media ställs till:
Christian Holme, Investeringsdirektör Kistefos AS
Tel: +(47) 23 11 70 00 / +(47) 97 48 83 38
E-post: christian.holme@kistefos.no

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 28 mars 2014 kl 15:30.

Restriktioner
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Kistefos kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att någon direkt eller indirekt har överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien,Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Kistefos kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Kistefos och TransAtlantics kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Kistefos har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Kistefos AS («Kistefos») offentliggjorde genom pressmeddelande den 3 mars 2014 att Kistefos förvärvat ytterligare aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) («TransAtlantic»), vilket medfört att budplikt uppkommit.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till, och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Kistefos AS («Kistefos») offentliggjorde genom pressmeddelande den 3 mars 2014 att Kistefos förvärvat ytterligare aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) («TransAtlantic»), vilket medfört att budplikt uppkommit. Kistefos lämnar härmed ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic («Erbjudandet») om förvärv av samtliga aktier, oavsett aktieslag, i TransAtlantic. B-aktierna i TransAtlantic är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

  • Kistefos erbjuder 5,00 SEK kontant för varje aktie i TransAtlantic, vilket motsvarar det högsta pris som Kistefos har betalat vid förvärv av aktier i TransAtlantic under den senaste sexmånadersperioden. Erbjudandet värderar samtliga aktier i TransAtlantic till cirka 739 miljoner SEK.
  • Priset i Erbjudandet motsvarar slutkursen om 5,00 SEK per B-aktie i TransAtlantic på NASDAQ OMX Stockholm den 21 mars 2014, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande. Jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för B-aktien i TransAtlantic om 5,01 SEK under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 21 mars 2014, innebär Erbjudandet en rabatt om mindre än 1 procent.
  • Kistefos uppställer inga villkor för Erbjudandets fullföljande.
  • Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 31 mars 2014 och avslutas omkring den 28 april 2014. Utbetalning av vederlag kommer att ske veckovis under acceptfristen.

För mer information om Erbjudandet, se www.kistefos.se.

Kistefos portfolio company sponsors National Nordic combined team

Kistefos is pleased to announce that its wholly owned portfolio company Opplysningen 1881 has signed a four-year sponsorship agreement with the Norwegian national team in the Nordic combined discipline.

The company will from the season 2014-2015 be the national team’s main sponsor until after the Olympics in Pyeongchang in 2018.
Opplysningen 1881 will contribute 2.5 million NOK each year. The company will have logo exposure on all athletes as well as coaches and support staff. The company will also be entitled to use the «Main sponsor NSF Nordic combined» and similar in their marketing communications.

CEO of Opplsyningen 1881, Jan Erik Sørgaard, look forward to cooperating and believes the athletes in the national team are fantastic ambassadors for the sport:

– We look forward to the opportunity to build the sport and its profiles in the years ahead. We are very impressed with the results the team delivered during the Olympics, We looked at the opportunity to become main sponsor as a great opportunity – both for us and for the Nordic combined sport, says Sørgaard.

For more info please see the press release from the Norwegian Ski Federation’s (in Norwegian):http://www.skiforbundet.no/kombinert/nyhetsarkiv/ny-hovedsponsor/

Kistefos AS has increased its holding in Rederi AB TransAtlantic

Kistefos AS (“Kistefos”) has acquired 342,000 B shares in TransAtlantic, following which Kistefos, together with its subsidiary Viking Invest AS, holds a total of 93,399,980 shares in TransAtlantic (4,937,366 A shares and 88,462,614 B shares).

The shareholding has thus increased from a total of approx. 62.9 percent of the shares and approx. 58.5 percent of the votes to approx. 63.2 percent of the shares and approx. 58.6 percent of the votes.

Under the terms of previously obtained exemptions (most recently the Swedish Security Council’s statement 2013:38) a mandatory bid obligation has now arisen. Kistefos intends to return, within four weeks, with information on any mandatory offer for the remaining shares of Transatlantic. If such a mandatory offer is launched, the price offered will according to Kistefos amount to SEK 5.00 per share, regardless of class of share, which is not lower than the highest price paid by Kistefos in the acquisition of shares in TransAtlantic during the past six months.

For further information
Christian Holme, Investment Director at Kistefos AS
Phone: +(47) 23 11 70 00 / +(47) 97 48 83 38
Email: christian.holme@kistefos.no

The information was submitted for publication on March 3rd, 2014 at 08:30 am.

This press release does not constitute a public offer to acquire shares.
This press release must not be published or distributed, directly or indirectly, in or into Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, South Africa or the United States.

Vellykket plassering av nytt obligasjonslån

Kistefos AS har gjennomført en plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 650 millioner med forfallsdato 16. desember 2016. Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Nordic ABM.

Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet vil bli benyttet til refinansiering, herunder delvis refinansiering av eksisterende obligasjonsgjeld og av eksisterende bankgjeld, samt til finansiering av selskapets generelle virksomhet, herunder investeringer.

I forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet har Kistefos AS kjøpt tilbake NOK 172 millioner i det eksisterende obligasjonslånet KIST01 PRO (ISIN: NO0010650757) til kurs 106% av pari.

Tilretteleggere var Pareto Securities og Swedbank First Securities.
Kontaktperson:
Olav Haugland, CFO, haugland@kistefos.no
+4723117000, +4791541809

Kistefos vurderer ny obligasjon

Kistefos AS har startet forberedelsen med utstedelse av en ny obligasjon i markedet.

Obligasjonslånet vil være 3-årig og ha en ramme på MNOK 750. Deler av finansieringen vil benyttes til å erverve obligasjoner i Kistefos AS 12/15 FRN (ISIN NO0010650757). Finansieringen forventes å være på plass i løpet av desember 2013.

Tilretteleggere er Pareto Securities og Swedbank First Securities.
For ytterligere informasjon vises til investor presentasjon tilgjengelig på selskapets hjemmeside.
Kontaktperson:
Olav Haugland, CFO, haugland@kistefos.no,
Tel: +4723117000
mobil +4791541809

 

Ny konsernsjef i Kistefos

Konsernsjef Henning E. Jensen har i dag meddelt at han ønsker å fratre sin stilling i Kistefos.

Styret har ansatt Tom Ruud som hans etterfølger.
Henning E. Jensen vil fortsatt være tilknyttet Kistefos og følge opp diverse engasjementer samt være rådgiver for styret.