Vellykket plassering av nytt usikret obligasjonslån

Kistefos AS har gjennomført en plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 600 millioner med forventet forfallsdato 8. november 2021. Obligasjonen vil bli søkt notert på Nordic ABM.

Nettoprovenyet fra den nye obligasjonen vil bli benyttet til delvis refinansiering av eksisterende obligasjonsgjeld, samt til finansiering av selskapets generelle virksomhet.

I forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet har Kistefos AS kjøpt tilbake i størrelsesorden NOK 320 millioner i det eksisterende obligasjonslånet «KIST04 PRO» (ISIN: NO0010779291) til kurs 105,5.

ABG Sundal Collier og DNB Markets var tilretteleggere for obligasjonslånet.

Kistefos AS – Nytt obligasjonslån og investormøter

Kistefos AS har engasjert ABG Sundal Collier og DNB Markets til å gjennomføre investormøter fra og med mandag 30. oktober 2017. Avhengig av blant annet rådende markedsforhold, vil et nytt NOK-denominert senior usikret obligasjonslån med flytende rente og forventet løpetid på fire år kunne følge. I forbindelse med den mulige utstedelsen vil selskapet vurdere å tilby et betinget tilbakekjøp av sitt utestående obligasjonslån med ticker «KIST04 PRO» (ISIN NO0010779291), som forutsetter tegning i det nye obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

ABG Sundal Collier ASA: Marius Opstad,
Tel: +47 22 01 61 66
e-mail: marius.opstad@abgsc.no

DNB Markets: Nils-Jørgen Fimland,
Tel: +47 24 16 90 23
e-mail: nils-jorgen.fimland@dnb.no

 

Kistefos AS has mandated ABG Sundal Collier and DNB Markets to arrange a series of fixed income investor meetings commencing on Monday 30 October  2017.A NOK denominated senior unsecured floating rate bond issue with an expected tenor of four years may follow, subject to inter alia market conditions. As part of the potential new bond issue, the company may offer a conditional buyback of its outstanding bond with ticker «KIST04 PRO» (ISIN NO0010779291), which will be contingent upon subscription in the new bond.

For further information, please contact:

ABG Sundal Collier ASA: Marius Opstad,
Tel: +47 22 01 61 66
e-mail: marius.opstad@abgsc.no

DNB Markets: Nils-Jørgen Fimland,
Tel: +47 24 16 90 23
e-mail: nils-jorgen.fimland@dnb.no

 

Svindelforsøk

Kistefos er blitt gjort oppmerksom på at det er sendt ut e-poster i vårt navn hvor det er fremstår som om vi har sendt en faktura, med oppfordring å betale. E-posten er et forsøk på svindel, og vi oppfordrer de som har mottatt disse e-postene til å ikke trykke på noen linker, og slette e-postene.

Vi beklager ulempene dette medfører.

 

Kistefos overtar Digitale Medier 1881

Kistefos har i dag underskrevet avtale med Amedia om kjøp av Digitale Medier 1881 AS via heleid datterselskap. Digitale Medier 1881 tilbyr digitale katalogtjenester og digitale tjenester som 1881.no,  eiendomspriser.no og regnskapstall.no. Selskapet forventer i år en omsetning på over 180 millioner kroner og et brutto driftsresultat på over 38 millioner.

Saken vil bli meldt til Konkurransetilsynet umiddelbart og partene avventer en godkjenning fra konkurransemyndighetene før transaksjonen gjennomføres. Overtagelsen forventes å finne sted i første kvartal 2017.

Digitale Medier 1881 (1881.no) vil med transaksjonen bli samordnet med virksomheten til Opplysningen 1881. Kistefos, som har vært på eiersiden i Opplysningen 1881 siden 2007, vil fremover eie og videreutvikle begge selskapene. Digitale Medier 1881 tilbyr digitale katalogtjenester, og har sin hovedvirksomhet rettet mot SMB-markedet (Små og mellomstore bedrifter) med rangering og eksponering på 1881.no og i mobile kanaler.  Opplysningen 1881 tilbyr nummeropplysning på telefon og sms i tillegg til andre brukerbetalte tjenester.

«Digitale Medier 1881 er veldrevet og lønnsomt. Amedia har vært en god eier som har videreutviklet virksomheten på en offensiv måte siden konsernet overtok eierskapet av selskapet sommeren 2013. Vi ser nå fram til å satse videre på den posisjonen og markedskraften Digitale Medier 1881 har bygget opp, i form av en godt samordnet operasjon med Opplysningen 1881,» sier investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos.

CFO i Amedia og styreleder i Digitale Medier 1881, Gisle Torheim, mener det er industrielt riktig og en framtidsrettet løsning for selskapet at Kistefos nå overtar. «Amedias kjernevirksomhet er mediehusene, og vi velger å konsentrere vår virksomhet i enda sterkere grad rundt produksjonen av godt redaksjonelt innhold. Eierskiftet er derfor fornuftig og vil bidra til et skarpere og mer dedikert eierfokus på katalog- og listingsmarkedet,» sier Torheim i en kommentar.

Digitale Medier 1881 og Amedia vil videreføre et samarbeid på utvalgte områder som tjener begge parter. To av datterselskapene til Digitale Medier 1881, Prisguide AS og Karriere.no AS, er ikke omfattet av transaksjonen og vil bli integrert i Amedias øvrige virksomhet.

Digitale Medier 1881 er den nest største aktøren i det norske katalog- og listingmarkedet på nett, etter Eniro (Gule Sider). På mobil er de to aktørene jevnstore. Digitale Medier 1881 har hatt jevn og god trafikkvekst de siste årene, og 1881.no er blant de 20 mest besøkte nettstedene i Norge. Mer enn totalt 1,4 millioner unike besøkende bruker tjenesten hver uke. Digitale Medier 1881 har sitt hovedkontor i Nydalen med ca 100 ansatte.

«Digitale Medier 1881 er en svært sterk nasjonal merkevare med en sterk markedsposisjon og betydelig distribusjonskraft, som vi tror det er mulig å utvikle videre på en god og offensiv måte. Vi overtar en moderne organisasjon med svært kompetent ledelse og medarbeidere, som vi ser fram til å jobbe videre med,» sier Gunnar Jacobsen i Kistefos.

 

Kontaktopplysninger:

Gunnar Jacobsen, Kistefos               gunnar.jacobsen@kistefos.no

Gisle Torheim, Amedia                    gisle.torheim@amedia.no (tlf: 40 28 02 08)

Kistefos AS – nytt obligasjonslån

Kistefos AS har engasjert ABG Sundal Collier og DNB Markets til å gjennomføre investormøter fra og med mandag 14. november samt å bistå med refinansieringen av KIST02 PRO, selskapets utestående obligasjonslån.

Selskapet har til hensikt å utstede et nytt 3-årig senior usikret obligasjonslån i NOK etter investormøtene. Som en del av refinansieringen vil selskapet tilby tilbakekjøp på 101 % av par av KIST02 PRO som vil være betinget av tegning i den nye obligasjonen.

kistefos-company-update-november-2016

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

ABG Sundal Collier ASA: Jon Erlend Arnesen,

Tel: +47 22 01 60 32

e-mail: jon.arnesen@abgsc.no

 

DNB Markets: Nils-Jørgen Fimland,

Tel: +47 24 16 90 23

e-mail: nils-jorgen.fimland@dnb.no

 

—————————————————————-

Kistefos AS – new bond issue

Kistefos AS has mandated ABG Sundal Collier and DNB Markets to arrange a series of investor meetings commencing on Monday 14th November as well as to advice on the refinancing of KIST02 PRO, the company’s outstanding bond.

Following the investor meetings, the company intends to issue a new 3-year senior unsecured bond in NOK. As a part of the refinancing, the company will offer a buyback of KIST02 PRO at 101% of par, which will be contingent upon subscription in the new bond.

For further information, please contact:

 

ABG Sundal Collier ASA: Jon Erlend Arnesen,

Tel: +47 22 01 60 32

e-mail: jon.arnesen@abgsc.no

 

DNB Markets: Nils-Jørgen Fimland,

Tel: +47 24 16 90 23

e-mail: nils-jorgen.fimland@dnb.no

 

Kistefos selger sine aksjer i Phonero

Kistefos har i dag, sammen med øvrige aksjonærer, solgt 100 % av aksjene i Phonero til Telia Company AB («Telia»). Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Kistefos har vært en aktiv eier i selskapet siden starten i 2008. I eierperioden har Phonero vokst til å bli Norges nest største tjenesteleverandør på bedriftsmarkedet, med over 30 000 kunder og med over 250 000 brukere.

Kistefos vil etter gjennomføring av transaksjonen motta et samlet vederlag for sin eierandel på ca. MNOK 400, hvilket innebærer en regnskapsmessig gevinst på ca. MNOK 250.

Gunnar Jacobsen, investeringsdirektør i Kistefos, sier: ”Phonero-engasjementet har vært svært vellykket for Kistefos med et samlet proveny på mer enn 1 milliard kroner gjennom transaksjonene med Norvestor og Telia. Grunnlaget ble lagt med en venture-investering i 2008 som gjennom organisk og strategisk vekst har vokst til å bli den største B2B-fokuserte tjenesteleverandøren i Norge. Kistefos har vært en betydelig eier i Phonero siden etableringen, og selskapet har vært en viktig del av vår satsning på teknologi- og bedriftstjenester. Sammen med et dyktig team ledet av Thore Berthelsen, har vi gjennomført flere vellykkede strategiske prosesser i Phonero.»

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt investeringsdirektør Gunnar Jacobsen (gunnar.jacobsen@kistefos.no).

————————————-

Kistefos disposes its shares in Phonero

Kistefos, together with other shareholders, have today agreed to sell 100 % of the shares in Phonero to Telia Company AB (“Telia”). The transaction is pending approval from the Competition Authority in Norway.

Kistefos has been an active shareholder in Phonero since the company was established in 2008. During our ownership period, Phonero has grown to become Norway’s second largest service provider in the Norwegian business market with more than 30 000 clients and with more than 250 000 subscribers.

Following the completion of the transaction, Kistefos will receive a total compensation of approximately MNOK 400, which implies an accounting gain of approximately MNOK 250.

Gunnar Jacobsen, investment director in Kistefos states: “The investment in Phonero has been very successful for Kistefos with total proceeds of above NOK 1 billion from the transactions with Norvestor and Telia. It all started with a venture investment in 2008, which through organic and strategic development has grown to become the largest B2B focused provider in Norway. Kistefos has been a significant owner in Phonero since the start and the company has been an important part of our focus on technology- and business services. We have, together with a strong team lead by Thore Berthelsen, completed several successful strategic processes in Phonero.”

For further information, please contact Gunnar Jacobsen, investment director (gunnar.jacobsen@kistefos.no).

Kistefos selger sine aksjer i Bergmoen AS og Gardermoen Forum AS

Kistefos har i dag solgt alle sine aksjer, 57 %, i tomteutviklingsselskapene Bergmoen AS og Gardermoen Forum AS til et nyopprettet selskap for 392 millioner kroner, hvorav 187 millioner kroner betales kontant og det resterende i aksjer i det nyopprettede selskapet. Kistefos vil eie 30 % av kjøperselskapet og være den største enkeltaksjonæren. Kjøperselskapet har gjennomført en emisjon på 375 millioner kroner gjennom Clarkson Platou Real Estate AS.

Den regnskapsmessige gevinsten for Kistefos konsernet vil være 220 millioner kroner og salget frigjør rundt 210 millioner kroner i kontanter.

——————————————————————————————————————————————————————-

Kistefos sells its shares in Bergmoen AS and Gardermoen Forum AS

Kistefos has today sold all its shares, 57%, in the land development companies Bergmoen As and Gardermoen Forum AS to a newly established company for a consideration of NOK 392 million, of which NOK 187 million is paid in cash and the rest is paid with shares in the new company. Kistefos will own 30% of the purchasing company and be the largest shareholder. The purchasing company has completed a share issue of NOK 375 million through Clarkson Platou Real Estate AS.

Kistefos will realize a gain from the transaction of NOK 220 million and the liquidity effect for Kistefos will be around NOK 210 million.

 

Kistefos halvårsrapport – 1. halvår 2016

Vedlagt følger halvårsrapport for 1. halvår 2016.

Kistefos 1H 2016

w10295370a WATER FILTERS: Use state of the art technology to help remove Chlorine, Lead, Mercury, Cadmium, and Thallium.w10295370a . SIX MONTHS WATER FILTER SERVICE LIFE: The real filter lifespan depends on water quality and level of contaminants, but for best filtration results, please replace the filter every 6 months or 200 gallons to maximize contaminant reduction.
Replaced model W10295370
Enjoy fresh, filtered water and ice from your refrigerator W10295370 Filter 1 is certified by NSF to reduce 24 contaminants – including pharmaceuticals, pesticides, waterborne parasites, lead, asbestos, and industrial chemicals in addition to providing great tasting water by reducing the presence of chlorine
Each filter provides 200 gallons of filtered water and should be changed every 6 months to ensure proper contaminant removal and flow rate
Reduces 24 contaminants
NSF certified to reduce the most contaminants

Kistefos årsresultat 2015

Kistefos publiserte sitt årsresultat for 2015, 1. juni.

 Konsernresultatet for 2015 viser et resultat etter skatt på NOK 557 mill., en forbedring på NOK 304 mill. fra året før.Datterselskapet Advanzia Bank S.A (60,3% eiet) som ikke er konsolidert i konsernregnskapet leverte et resultat etter skatt på NOK 318 mill. i 2015. Det ble i 2015 realisert betydelige gevinster på totalt NOK 1 040 mill. ved salg av aksjene i Phonero og yA Bank. Bulk Invest har også i 2015 vært preget av det meget svake bulkmarkedet og selskapet hadde et justert netto resultat på NOK -358 mill. Viking Supply Ships AB er påvirket av den reduserte aktiviteten i olje-relatert virksomhet og leverte et resultat etter skatt på NOK -420 mill.

 Verdiutviklingen i konsernet var god i 2015 til tross for de svake resultatene i Bulk Invest ASA og Viking Supply Ships AB. Både konsernets og morselskapets balanser ble ytterligere styrket i 2015. Morselskapets rentebærende gjeld ble redusert med NOK 884 mill. og konsernets rentebærende gjeld ble også betydelig redusert i 2015.

Whirlpool4396841 Filters uses state of the art technology to help remove Chlorine, Lead, Mercury, Cadmium, and Thallium.
SAME GREAT QUALITY AT A FRACTION OF THE PRICE – Experience the same quality of filtration without any sacrifice to the water flow rate. Whirlpool 4396841 Water Filter is also nearly half the cost as the manufacturer’s primary filter.
CHANGE YOUR FILTER EVERY 6 MONTHS – For optimum performance it’s recommended you change your filter every 6 months. Included with your purchase is a set of reminder stickers to help alert you when it’s time to change.

kistefos-arsregnskap-2015