Erbjudandehandling avseende Kistefos erbjudande till aktieägarna i TransAtlantic offentliggjord

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen och offentliggjordes idag.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till, och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Kistefos AS (”Kistefos”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 24 mars 2014 ett kontant budpliktsbud (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Rederi AB TransAtlantic (publ) (”TransAtlantic”).

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen och offentliggjordes idag.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgängliga på Kistefos svenska hemsida för Erbjudandet (www.kistefos.se.) och på Remiums hemsida (www.remium.com) och anmälningssedeln kommer även att distribueras till aktieägare i TransAtlantic vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 28 mars 2014.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 31 mars 2014 till och med den 28 april 2014. Utbetalning av vederlag kommer att ske veckovis under acceptfristen. Kistefos förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet.

Information om Erbjudandet
För mer information om Erbjudandet, se www.kistefos.se.

Ytterligare information
Frågor från media ställs till:
Christian Holme, Investeringsdirektör Kistefos AS
Tel: +(47) 23 11 70 00 / +(47) 97 48 83 38
E-post: christian.holme@kistefos.no

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 28 mars 2014 kl 15:30.

Restriktioner
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Kistefos kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att någon direkt eller indirekt har överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien,Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Kistefos kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Kistefos och TransAtlantics kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Kistefos har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Kistefos AS («Kistefos») offentliggjorde genom pressmeddelande den 3 mars 2014 att Kistefos förvärvat ytterligare aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) («TransAtlantic»), vilket medfört att budplikt uppkommit.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till, och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Kistefos AS («Kistefos») offentliggjorde genom pressmeddelande den 3 mars 2014 att Kistefos förvärvat ytterligare aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) («TransAtlantic»), vilket medfört att budplikt uppkommit. Kistefos lämnar härmed ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic («Erbjudandet») om förvärv av samtliga aktier, oavsett aktieslag, i TransAtlantic. B-aktierna i TransAtlantic är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

  • Kistefos erbjuder 5,00 SEK kontant för varje aktie i TransAtlantic, vilket motsvarar det högsta pris som Kistefos har betalat vid förvärv av aktier i TransAtlantic under den senaste sexmånadersperioden. Erbjudandet värderar samtliga aktier i TransAtlantic till cirka 739 miljoner SEK.
  • Priset i Erbjudandet motsvarar slutkursen om 5,00 SEK per B-aktie i TransAtlantic på NASDAQ OMX Stockholm den 21 mars 2014, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande. Jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för B-aktien i TransAtlantic om 5,01 SEK under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 21 mars 2014, innebär Erbjudandet en rabatt om mindre än 1 procent.
  • Kistefos uppställer inga villkor för Erbjudandets fullföljande.
  • Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 31 mars 2014 och avslutas omkring den 28 april 2014. Utbetalning av vederlag kommer att ske veckovis under acceptfristen.

För mer information om Erbjudandet, se www.kistefos.se.

Kistefos portfolio company sponsors National Nordic combined team

Kistefos is pleased to announce that its wholly owned portfolio company Opplysningen 1881 has signed a four-year sponsorship agreement with the Norwegian national team in the Nordic combined discipline.

The company will from the season 2014-2015 be the national team’s main sponsor until after the Olympics in Pyeongchang in 2018.
Opplysningen 1881 will contribute 2.5 million NOK each year. The company will have logo exposure on all athletes as well as coaches and support staff. The company will also be entitled to use the «Main sponsor NSF Nordic combined» and similar in their marketing communications.

CEO of Opplsyningen 1881, Jan Erik Sørgaard, look forward to cooperating and believes the athletes in the national team are fantastic ambassadors for the sport:

– We look forward to the opportunity to build the sport and its profiles in the years ahead. We are very impressed with the results the team delivered during the Olympics, We looked at the opportunity to become main sponsor as a great opportunity – both for us and for the Nordic combined sport, says Sørgaard.

For more info please see the press release from the Norwegian Ski Federation’s (in Norwegian):http://www.skiforbundet.no/kombinert/nyhetsarkiv/ny-hovedsponsor/

Kistefos AS has increased its holding in Rederi AB TransAtlantic

Kistefos AS (“Kistefos”) has acquired 342,000 B shares in TransAtlantic, following which Kistefos, together with its subsidiary Viking Invest AS, holds a total of 93,399,980 shares in TransAtlantic (4,937,366 A shares and 88,462,614 B shares).

The shareholding has thus increased from a total of approx. 62.9 percent of the shares and approx. 58.5 percent of the votes to approx. 63.2 percent of the shares and approx. 58.6 percent of the votes.

Under the terms of previously obtained exemptions (most recently the Swedish Security Council’s statement 2013:38) a mandatory bid obligation has now arisen. Kistefos intends to return, within four weeks, with information on any mandatory offer for the remaining shares of Transatlantic. If such a mandatory offer is launched, the price offered will according to Kistefos amount to SEK 5.00 per share, regardless of class of share, which is not lower than the highest price paid by Kistefos in the acquisition of shares in TransAtlantic during the past six months.

For further information
Christian Holme, Investment Director at Kistefos AS
Phone: +(47) 23 11 70 00 / +(47) 97 48 83 38
Email: christian.holme@kistefos.no

The information was submitted for publication on March 3rd, 2014 at 08:30 am.

This press release does not constitute a public offer to acquire shares.
This press release must not be published or distributed, directly or indirectly, in or into Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, South Africa or the United States.